Registration Գրանցում

Սովորեք անգլերեն, կորեերեն, չինարեն կամ ճապոներեն լեզվի կրողներից։

Learn English, Korean, Chinese or Japanese from native speakers!

Ձեր լեզվի ունակությունը բարելավելու լավագույն միջոցն է պրակտիկան, պրակտիկան, պրակտիկան։ WLLC-ն առաջարկում է անգլերեն, կորեերեն, չինարեն և ճապոներեն լեզուների դասընթացներ։ Եկեք և սովորեք աշխարհի լավագույն համալսարաններ ավարտված անգլերենի, կորեերենի, չինարենի և ճապոներենի լեզվի կրող դասախոսներից:

The best way to improve your language ability is practice, practice, practice! WLLC offers English, Korean, Chinese and Japanese classes! Come and learn from native English, Korean, Chinese, and Japanese speakers from some of the best universities in the world!

WLLC կիսամյակի ամսաթվերը
– Հաջորդ կիսամյակը (որոշվելու է)

WLLC Session Dates
– Next Sessions TBD

Կիսամյակը տևում է 8 շաբաթ (շաբաթական 2 դաս) և դասերն անցկացվում են երեկոյան և ցերեկային ժամերին:

Session runs for 8 weeks (2 lessons/week) and classes are held in the evenings and some afternoons.

Առաջարկվող դասեր.
Ընդհանուր անգլերեն / Կորեերեն / Չինարեն / Ճապոներեն
IELTS / TOEFL

Classes Offered:
General English / Korean / Chinese / Japanese
IELTS / TOEFL

Անհամբեր սպասում ենք ձեզ: Ներքևում սեղմեք գրանցվելու համար:

Looking forward to seeing you. Click below to register!