Registration

Պատրա՞ստ եք սկսել:

Սովորեք անգլերեն, կորեերեն, չինարեն կամ ճապոներեն բնիկներից:

Ձեր լեզվի ունակությունը բարելավելու լավագույն միջոցն է պրակտիկան, պրակտիկան, պրակտիկան։ WLLC-ն առաջարկում է անգլերեն, կորեերեն, չինարեն և ճապոներեն լեզուների դասընթացներ։ Անվճար նիստը կսկսվի սեպտեմբերի 15-ին: Եկեք և սովորեք աշխարհի լավագույն համալսարաններից ավարտված բնիկ անլգերեն, կորեերեն, չինարեն և ճապոներեն խոսացողներից

WLLC կիսամյակի ամսաթվերը
- December 5, 2022 - February 24, 2023 | դեկտեմբեր 5, 2022 - փետրվար 24, 2023
- Հաջորդ նստաշրջաններ (որոշվելու է)

Նստաշրջանը տևում է 4/8 շաբաթ (շաբաթական 2 դաս) և դասերն անցկացվում են երեկոներին և կեսօրերին:
Անվճար նիստը տևում է 2 շաբաթ։

Առաջարկվող դասեր.
Ընդհանուր անգլերեն / Կորեերեն / չինարեն / ճապոներեն

Հատուկ ուսման վարձի զեղչ (գները' ամսական դրամ)
Սովորական ուսման վարձ՝ 18,000 դրամ
Ուսանողական դրույք՝ 12,000 դրամ

Անհամբեր սպասում ենք ձեզ առցանց դասարանում: Ներքևում սեղմեք գրանցվելու համար:

Ready to start?

Learn English, Korean, Chinese or Japanese from native speakers!

The best way to improve your language ability is practice, practice, practice! WLLC offers English, Korean, Chinese and Japanese Classes! Free Session will begin on September 15th. Come and learn from native English, Korean, Chinese and Japanese speakers from some of the best universities in the world!

WLLC Session Dates
- December 5, 2022 - February 24, 2023
- Next Sessions TBD

Regular Session runs for 4/8 weeks (2 lessons/week) and classes are held in the evenings and some afternoons.
Free Session runs for 2 weeks.

Classes Offered:
General English / Korean / Chinese / Japanese

Special Tuition Discount (prices are AMD per month)
Regular Tuition: 18,000 AMD
Student Rate: 12,000 AMD

Looking forward to seeing you in online class. Click below to register!